MITADY OLOMPIRENENA SY MPANAO POLITIKA MANDRAY ANDRAIKITRA I MADAGASIKARA

0
117

Nivory teto Antananarivo ireo Birao Nasionaly, ireo mpandrindram-paritra manerana ny Nosy ary ny Ekipa Fandrindrana Nasionaly, ny Alatsinainy faha-28 ka hatramin’ny Alarobia faha-30 novambra 2022, rehefa nandinika ny raharam-pirenena dia manao izao fanambarana izao :
Eo amin’ny sehatra politika
Ao anatin’ny fanatontosana ny fanavaozana manontolo ny lisi-pifidianana izao ny CENI izay rafitra mahefa hanao izany. Tsiahivina fa tsy niara-nanomboka ny fanatanterahana izany nanerana ny Nosy. Misy fiantraikany amin’ny fizotran’ny fanisana izany. Koa manamafy izay efa nambarany tamin’ny fiandohan’ny volana novambra teo ny KMF/CNOE-Fanabeazana olompirenena fa tsara raha tohizana hatramin’ny faran’ny volana janoary ny fanaovana izany fanisana izany. Mila ahitsy izany ny voalazan’ny andininy faha-10 tapany voalohan’ny didim-panjakana 2022-667, tamin’ny 11 May 2022. Tanjona amin’izany ny hanatsara ny taham-pisoratana anarana ka ho tafiditra avokoa ireo manan-jo hifidy. Soso-kevitra faharoa ny handrafetan’ny CENI lisitra isan-tokantrano fa tsy manaraka ny alfabetika izay voalazan’ny andininy faha-32 amin’ny lalàna fehizoro laharana 18-0008, mila fanitsiana.
Resy lahatra ihany koa ny Fikambanana KMF/CNOE-Fanabeazana olompirenena fa ilain’izao vanim-potoana izao ny fanatsarana ny andininy vitsivitsy ao amin’ny lalàna 2018-008. Ankehitriny, mba hisian’ny fifidianana malalaka, andraisan’ny rehetra anjara sy eken’ny rehetra ka hitondra filaminana ary indrindra fa hahamarin-toerana izay kandida lany eo dia tonga ny fotoana tsy maintsy hanatsarana izany. Ny fikambanana KMF/CNOE-Fanabeazana olompirenena dia manolotra soso-kevitra ny hakana ny hevitry ny ankolafin-kery rehetra voakasiky ny fifidianana amin’ny alalan’ny fakan-kevitra manomboka eny anivon’ny faritra tsirairay manerana ny Nosy, alohan’ny handravonana izany eo amin’ny sehatra nasionaly. Ny fehin-kevitra tapaka eo no entina hanatsarana ny làlana mahakasika ny fifidianana sy ny fitsapankevibahoaka eto Madagasikara. Mila vita alohan’ny fotoam-pivoriana voalohan’ny parlemanta Malagasy izany rehetra izany amin’ny taona 2023, mba hodinihiny sy handraisany fanapahan-kevitra. Manana paikady hanatanterahana izany ny fikambanana. Tsy vahaolana ary tsy hitondra soa ho an’ny firenena ny fiziriziriana amin’ny hevitry ny tena koa mino izahay fa handray izao soso-kevitra izao ny ankolafin-kery voakasiky ny fifidianana rehetra.
Eo amin’ny tontolo iainana
Miditra amin’ny fotoam-pahavaratra izay vanimpotoana fambolen-kazo isika eto Madagasikara. Mahatsapa ny fikambanana fa toa herim-po very maina ny ankabeazan’ny hetsika fambolen-kazo handrakofana ala an’I Madagasikara. Mihevitra ny KMF/CNOE-Fanabeazana olompirenena fa :
Voalohany, manomboka izao dia fambolen-kazo tompon’andraikitra fa tsy fisehosehoana sy endrika fialam-boly fotsiny ihany no ilaina;
Faharoa, ny fomba tsara indrindra dia ny fiarovana mahomby ny ala mbola velona. Mila mampiseho fahombiazana ireo mpitantana faritra arovana manerana ny Nosy. Esorina sy omena sazy ireo mpitantana tsy mahomby, tsy hijerena tavan’olona izany;
Fahatelo, mampirisika ny fanjakana, ny ministera miandraikitra ny tontolo iainana mba hampihatra ny paikady fambolen-kazo isam-bohitra (reboisement villageois). Amin’izay, sady mpamboly no mpiambina ary mpahazo tombontsoa izy ireo. Ny ministera miandraikitra ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana hijery manokana ireo Kaominina manao ezaka amin’ny fiarovana ny harena voajanahary ao aminy;
Fahefatra, ry olompirenena Malagasy, aoka mba samy hanana fihetsika tomponandraikitra isika ka ho mpiaro mahafatra-po ny harena voajanahary na amin’ny fiteny, na amin’ny atao ary amin’ny fisainana.
Samia mitazona ny teny nomeny ary hitsinjo sy hitandro hatrany ny tombontsoa ambonin’ny firenena.
Antananarivo, faha-12 Desambra 2022
Ny Birao Nasionaly
KMF/CNOE – Fanabeazana olom-pirenena